Lei Giancarlo (Modena 1929) (1 opera )

Galleria Elenco